• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zápis 2019

Vec : Oznámenie o zápise do základnej školy.

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku Vám oznamuje, že v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. ovýchove avzdelávaní /školský zákon/ aozmene adoplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole sa v našej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky /do 1. ročníka/ pre školský rok 2019/2020. Zápis sa bude konať dňa 4. apríla 2019 /vo štvrtok/ od 11.00 do 15.00 hod. v základnej škole, kedy bude aj Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ichrodičov.

Rodičia, ktorých dieťa dovŕši do 30. augusta 201vek 6 rokov, sú povinní zapísať svoje dieťa do základnej školy. Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých zákonov základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

meno apriezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

meno apriezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonnýchzástupcov.

Preto je potrebné so sebou doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, vyplniť protokol a dotazník.

page1image3695732176

Poplatok na zakúpenie zošitov je 10.- €.

S úctou

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón Fax E-mail internet IČO

058 7931330 058 7931330 zs_stitnik@stonline.sk www.zsstitnik.sk 35543604

Zoznam aktualít

Moderná knižnica
Testovanie 9
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zápis 2019