• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Hodnotenie žiakov

Usmernenie o hodnotení žiakov základnej školy

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

         - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

  • -  zabezpečiť rešpektovanie sociálno-ekonomických podmienok individuálnych učebných možností žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími podmienkami v samoštúdiu,

  • -  sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

  • -  akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia

   Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežne hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenúva žiakom chyby, ktoré robia a navrhuje postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

   Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

Viac informácií v prílohe.

(280.01 kb)

Zoznam aktualít

OZNAM - začiatok roka
OZNAM - koniec roka
OZNAM
Usmernenie k prihláškam na stredné školy
Cestovné - AKTUALIZOVANÉ
Informácie o kontaktoch
Prihlášky na stredné školy
Hodnotenie žiakov
Zápis 2020
Všeobecné informácie