• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Žiacky parlament

Preambula
My, žiaci ZŠ Štítnik v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľadenia životného prostredia o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackeho parlamentu našej školy, zloženého z našich zástupcov - spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

Základné ustanovenia

Článok 1:
ŽP je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov školy vždy na jeden rok a jeho členmi sú volení zástupcovia podľa počtu tried.

Článok 2:
Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje a svojich voličov.

Článok 3:
Členovia ŽP skladajú sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy a robiť všetko pre dobré meno našej školy.
Tak sľubujem!

Článok 4:
Člen ŽP môže interpelovať v rámci ŽP, vedenie školy, pedagógov s tým, že musí obdržať odpoveď (interpelácie musia mať patričnú úroveň a zmysluplnosť).

Článok 5:
Mandát člena ŽP zaniká, ak člen ŽP vykoná závažný priestupok, ak stratí dôveru svojich voličov.

Článok 6:
Zasadnutia ŽP budú vopred oznámené.

Článok 7:
V prípade aktuálnych a závažných problémov zvolá zasadnutie ŽP vedenie školy a jeho predsedníctvo.

Článok 8:
Zo zasadnutí sa vedú písomné záznamy a členovia ŽP sa pri zasadnutiach musia prezentovať.

Článok 9:
ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽP.

Článok 10:
Do pôsobnosti ŽP patrí:
a) uznášať sa na spoločných postupoch pri riešení závažných problémov:
- správanie
- nedodržiavanie (porušovanie) šk. poriadku
- šikanovanie
- záškoláctvo
b) predkladať návrhy svoje i svojich voličov - spolužiakov na neustále zlepšovanie úrovne práce a výsledkov našej školy
c) kontrolovať dodržiavanie povinností žiakov školy i samotných členov ŽP
d) skladať účty voličom

Interné zákony


1. Na prvom zasadnutí členovia ŽP zložia sľub do rúk vedenia školy a zástupcov pedagógov.
2. Tajným hlasovaním zvolia svojho predsedu a dvoch podpredsedov (1. a 2. stupeň), ktorí budú poverení vedením zasadnutí v spolupráci s určenými pedagógmi.
3. Rozdelenie členov ŽP do jednotlivých sekcií:
a) reprezentácia školy - spolupráca s CVČ, zbery, kultúr. aktivity, súťaže, šport...
b) študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie
c) medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň
d) kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy.
4. Výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP budú jeho členovia aktuálne interpretovať v jednotlivých triedach svojim voličom - spolužiakom.
5. Voliči - žiaci školy budú rešpektovať dohody a uznesenia ŽP.
6. Nesúhlas a nespokojnosť s prácou ŽP budú môcť voliči - žiaci vyjadriť konkrétnymi pripomienkami k práci jednotlivých členov ŽP (písomne do na to určenej schránky).
7. Voľba zapisovateľa/ky.
8. Voľba nástenkárov (aktuálne podnety - kladné i záporné zverejniť) - využívanie šk. rozhlasu...
Vlastnosti člena ŽP
1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP
2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým
3. organizačné schopnosti
4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní
5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie a vedenia dialógu
6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny

PLÁN ŽIACKEHO PARLAMENTU


September
• Stretnutie členov žiackeho parlamentu.
• Zvolenie predsedu žiackeho parlamentu.
• Predbežné návrhy školských aktivít a vyhotovenie pripomienkovej urny.
• Vymysli ma - výtvarná súťaž na tvorbu maskota nášho žiackeho parlamentu.
• Najkrajšie upravená trieda.

_______________________________________________________________________

Október
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Smeti preč – čistota tried, chodieb a školského areálu.
• Deň duševného zdravia.

_______________________________________________________________________

November
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Zober loptu, nie drogu - športové aktivity a súťaže v rámci Medzinárodného týždňa proti drogám ( aerobik ).
• Život bez tabaku.

________________________________________________________________________

December
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Zavíta k nám Mikuláš.
• Aktivity školského parlamentu v rámci svetového dňa ĽUDSKÝCH PRÁV (10.12).
• Súťaž o najkrajšiu nástenku s tematikou Vianoc a vianočných tradícii.
________________________________________________________________________

Január
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Miss školy.
• Polročná diskotéka.
_________________________________________________________________________

Február
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Valentínska pošta.
• Socializácia v triede, triedny kolektí v- dotazník na vzťahy v triednom kolektíve.

_________________________________________________________________________

Marec
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Deň učiteľov - anketa.
• Modrá vlna - Medzinárodný deň vody.
• Prečo radi čítame? ( prechádzka svetom kníh, rozprávok, postavičiek)
_________________________________________________________________________

Apríl
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Svetový deň zdravia.
• Deň Zeme - výtvarná súťaž.
• Deviataci za katedrou ( 1.4.).

__________________________________________________________________________

Máj
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Matka - nositeľka života.
• Príprava programu na medzinárodný deň detí.

__________________________________________________________________________

Jún
• Zasadnutie žiackeho parlamentu.
• Vyhodnotenie celoročnej činnosti žiackeho parlamentu.

__________________________________________________________________________

Námety:

Hodina deťom
Deň narcisov
Mliečny deň
Svetový deň boja proti AIDS
Zapoj sa do zberu

1. zasadnutie parlamentu

 

2.zasadnutie parlamentu